Skip to main content

Community Based Development

Community Based Development is een benadering van samenwerking waarbij onafhankelijke partners met een gezamenlijk doel hun ontwikkeling om tot dat doel te komen met elkaar delen als een gemeenschap. Dit deel van de Nuts Wiki beschrijft uitgangspunten, ervaringen, onderzoek, patronen en praktijken van Community Based Development met als doel deelnemers in de Nuts community in staat te stellen deze principes toe te passen in deze en andere samenwerkingen.

Community Based Development is an approach to collaboration in which independent partners with a common goal share their development journey to achieve that goal as a community. This section of the Nuts Wiki describes the principles, experiences, research, patterns, and practices of Community Based Development with the aim of enabling participants in the Nuts community to apply these principles in this and other collaborations.