Skip to main content

Community Based Development werkt goed in een omgeving die complex van aard is

Community Based Development werkt goed in een omgeving die complex van aard is.

Iets is complex als we geen stabiele en herhalende oorzaak en gevolg relatie kunnen waarnemen. Het staat in contrast met iets dat simpel is, of gecompliceerd. Iets simpels kenmerkt zich door een duidelijke oorzaak en gevolg relatie die zich herhaalt in de tijd. Een appel valt naar beneden door de zwaartekracht, bijvoorbeeld. Gecompliceerd wordt het als er meer onderdelen in de vergelijking komen terwijl het gheel voorspelbaar blijft. Een vliegtuig bijvoorbeeld is gecompliceerd. Het vereist heel wat kennis om te begrijpen hoe alle onderdelen samen komen. Maar als je de juiste kennis hebt kan je het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en het vliegtuig werkt nog steeds. Een kinderfeestje is complex. Je kan een heel plan hebben voor hoe het feestje zal verlopen. Maar het loopt hoe dan ook anders en vereist menselijke interactie, intuitie en improvisatie om er uberhaupt een feest van te maken.

Community Based Development past goed in een complexe omgeving, zoals het Nederlandse Zorgstelsel en de benodigde ontwikkelingen daarin om het duurzaam door te ontwikkelen. Hoeveel kennis en ervaring je ook meebrengt. Het is en blijft een kinderfeestje op Nationale schaal en laat zich niet vangen in simplele of gecompliceerde relaties.

Gelukkig zijn er methodes en technieken die ons leren met complexiteit om te gaan. Het kan zelfs leuk en pretig zijn om daar bewust in te leren en te ontwikkelen. En het is eigenlijk simpel. Het omarmen van de omgeving als complex is de enige manier om tot waardevolle en duurzame resultaten te komen.

Een voorbeeld van een raamwerk dat helpt bij het hanteren van complexiteit is het Cynifin Model.

Nice_sweet_children_playing_in_sand.jpg Ogenschijlijk simpel kinderspel / Deceivingly simple: child's play

Community Based Development works well in an environment that is inherently complex.

Something is complex when we cannot perceive a stable and repeating cause-and-effect relationship. It contrasts with something that is simple or complicated. Simplicity is characterized by a clear cause-and-effect relationship that repeats over time. For example, an apple falls due to gravity. It becomes complicated when more components enter the equation while the whole remains predictable. For instance, an airplane is complicated. It requires substantial knowledge to understand how all the components come together. However, with the right knowledge, you can disassemble and reassemble the airplane, and it still works. A children's party is complex. You can have a detailed plan for how the party will unfold, but it inevitably takes unexpected turns and requires human interaction, intuition, and improvisation to make it a celebration.

Community Based Development fits well in a complex environment, such as the Dutch Healthcare System and the necessary developments for its sustainable evolution. Regardless of the knowledge and experience you bring, it remains akin to a nationwide children's party and defies simple or complicated relationships.

Fortunately, there are methods and techniques that teach us how to handle complexity. It can even be enjoyable and rewarding to consciously learn and develop in that context. And it's actually simple. Embracing the environment as complex is the only way to achieve valuable and sustainable results.

For more information, you can refer to the Cynefin Model, an example of a framework that assists in navigating complexity.