Skip to main content

Community Based Development omarmt de realiteit op een open, inclusieve en integrale manier

Community Based Development (CBD) omarmt de realiteit op een open, inclusieve en integrale manier.

Erkennend dat diverse perspectieven even waardevol zijn, moedigt het deelname aan zonder oordeel en verwijdert het drempels voor deelname. Terwijl het een gemeenschappelijk doel nastreeft, ontstaat er een paradox: openheid en inclusiviteit neigen naar fragmentatie, maar het gemeenschappelijke doel behoeft integratie.

Om met deze spanning om te gaan, erkent CBD onze verschillende perspectieven op de realiteit. Elk heeft waarde en draagt op unieke wijze bij. Culturele context wordt gewaardeerd, en gekozen systemen sluiten integraal aan—bijvoorbeeld, een open cultuur sluit naadlozer aan bij open systemen.

In essentie gelooft Community Based Development in de co-existentie van verschillen en eenheid. Het creëren van relaties tussen perspectieven vormt samenhang, gericht op een gedeeld doel, resulterend in een samenhangend geheel.

Er zijn verschillende raamwerken om deze paradox te hanteren, waaronder Integral Theory

thumb.jpg The round table as a symbol affording the creation of community and wholeness with different participants and perspectives.

Community Based Development (CBD) embraces reality in an open, inclusive, and integral manner.

Acknowledging the value of diverse perspectives, it encourages participation without judgment and removes barriers to entry. While pursuing a common goal, a paradox emerges: openness and inclusivity tend towards fragmentation, but the common goal requires integration.

To address this tension, CBD recognizes our various perspectives on reality. Each holds value and contributes uniquely. Cultural context is appreciated, and chosen systems align integrally—for example, an open culture integrates more seamlessly with open systems.

In essence, Community Based Development believes in the coexistence of differences and unity. Creating relationships between perspectives forms coherence, directed towards a shared goal, resulting in a cohesive whole.

There are several framworks to deal with the paradox, for example Integral Theory