Community Based Development

Community Based Development is een benadering van samenwerking waarbij onafhankelijke partners met een gezamenlijk doel hun ontwikkeling om tot dat doel te komen met elkaar delen als een gemeenschap. Dit deel van de Nuts Wiki beschrijft uitgangspunten, ervaringen, onderzoek, patronen en praktijken van Community Based Development met als doel deelnemers in de Nuts community in staat te stellen deze principes toe te passen in deze en andere samenwerkingen.

Community Based Development is an approach to collaboration in which independent partners with a common goal share their development journey to achieve that goal as a community. This section of the Nuts Wiki describes the principles, experiences, research, patterns, and practices of Community Based Development with the aim of enabling participants in the Nuts community to apply these principles in this and other collaborations.

Inleiding - Introduction

Community Based Development is een benadering van samenwerking waarbij onafhankelijke partners met een gezamenlijk doel hun ontwikkeling om tot dat doel te komen met elkaar delen als een gemeenschap. Dit deel van de Nuts Wiki beschrijft uitgangspunten, ervaringen, onderzoek, patronen en praktijken van Community Based Development met als doel deelnemers in de Nuts community in staat te stellen deze principes toe te passen in deze en andere samenwerkingen.

In dit boek formuleren we de uitgangspunten van Community Based Development, zoals de achtergrond, aannames en de basis van Community Based Development in onderzoek en praktijk.

 1. Community Based Development benadert de werkelijkheid open, inclusief, en integraal. Het houdt rekening met verschillende perspectieven op de werkelijkheid zoals cultuur, systeem, persoonlijke belevingswereld, gedrag, ontwikkeling, bewustzijn en accepteert dat ieder perspectief aanvullende waarde heeft en tegelijk beperkt is.
 2. Community Based Development werkt goed in een omgeving die complex van aard is.
 3. Een community bestaat uit verschillende autonome en onafhankelijke deelnemers.
 4. Een community is meer dan de som van de delen en ontstaat als een emergente eigenschap van de community samenwerking.
 5. Community Based Development kan gezien worden als een vorm van dialogische organisatie ontwikkeling.
 6. Community Based Development maakt zoveel mogelijk gebruik van al bestaande organisatie en communicatie vormen die passen bij een complexe, emergente omgeving en bij dialogische organisatie-ontwikkeling.
 7. De metafoor "organisatie is improvisatie" is een goede manier om samenhang te geven aan de bovenstaande uitgangspunten en helpt bij het concretiseren van deze uitgangspunten naar patronen en praktijken.

Community Based Development is an approach to collaboration in which independent partners with a common goal share their development journey to achieve that goal as a community. This section of the Nuts Wiki describes the principles, experiences, research, patterns, and practices of Community Based Development with the aim of enabling participants in the Nuts community to apply these principles in this and other collaborations.

In this book, we formulate the principles of Community Based Development, including its background, assumptions, and the foundation of Community Based Development in research and practice.

 1. Community-Based Development approaches reality openly, inclusively, and comprehensively. It takes into account various perspectives on reality, such as culture, system, personal worldviews, behavior, development, consciousness, and acknowledges that each perspective offers complementary value while also having its limitations.
 2. Community-Based Development works well in a complex environment.
 3. A community consists of different autonomous and independent participants.
 4. A community is more than the sum of its parts and emerges as a property of community collaboration.
 5. Community-Based Development can be seen as a form of dialogic organizational development.
 6. Community-Based Development maximizes the use of existing organizational and communication forms that align with a complex, emergent environment and dialogic organizational development.
 7. The metaphor "organization is improvisation" is a useful way to provide coherence to the above principles and helps to make these principles tangible through patterns and practices.

thumb.jpg

Samenkomst rond de haard, symbool voor de eenheid van een familie, een gemeenschap, of een maatschappij staat symbool voor de gelijkheid onder verschillenden die een basis vormt voor Community Based Development.

Gathering around the hearth, a symbol of unity for a family, a community, or a society, represents equality among diverse individuals, which forms the foundation for Community Based Development.

Community Based Development omarmt de realiteit op een open, inclusieve en integrale manier

Community Based Development (CBD) omarmt de realiteit op een open, inclusieve en integrale manier.

Erkennend dat diverse perspectieven even waardevol zijn, moedigt het deelname aan zonder oordeel en verwijdert het drempels voor deelname. Terwijl het een gemeenschappelijk doel nastreeft, ontstaat er een paradox: openheid en inclusiviteit neigen naar fragmentatie, maar het gemeenschappelijke doel behoeft integratie.

Om met deze spanning om te gaan, erkent CBD onze verschillende perspectieven op de realiteit. Elk heeft waarde en draagt op unieke wijze bij. Culturele context wordt gewaardeerd, en gekozen systemen sluiten integraal aan—bijvoorbeeld, een open cultuur sluit naadlozer aan bij open systemen.

In essentie gelooft Community Based Development in de co-existentie van verschillen en eenheid. Het creëren van relaties tussen perspectieven vormt samenhang, gericht op een gedeeld doel, resulterend in een samenhangend geheel.

Er zijn verschillende raamwerken om deze paradox te hanteren, waaronder Integral Theory

thumb.jpg The round table as a symbol affording the creation of community and wholeness with different participants and perspectives.

Community Based Development (CBD) embraces reality in an open, inclusive, and integral manner.

Acknowledging the value of diverse perspectives, it encourages participation without judgment and removes barriers to entry. While pursuing a common goal, a paradox emerges: openness and inclusivity tend towards fragmentation, but the common goal requires integration.

To address this tension, CBD recognizes our various perspectives on reality. Each holds value and contributes uniquely. Cultural context is appreciated, and chosen systems align integrally—for example, an open culture integrates more seamlessly with open systems.

In essence, Community Based Development believes in the coexistence of differences and unity. Creating relationships between perspectives forms coherence, directed towards a shared goal, resulting in a cohesive whole.

There are several framworks to deal with the paradox, for example Integral Theory

Community Based Development werkt goed in een omgeving die complex van aard is

Community Based Development werkt goed in een omgeving die complex van aard is.

Iets is complex als we geen stabiele en herhalende oorzaak en gevolg relatie kunnen waarnemen. Het staat in contrast met iets dat simpel is, of gecompliceerd. Iets simpels kenmerkt zich door een duidelijke oorzaak en gevolg relatie die zich herhaalt in de tijd. Een appel valt naar beneden door de zwaartekracht, bijvoorbeeld. Gecompliceerd wordt het als er meer onderdelen in de vergelijking komen terwijl het gheel voorspelbaar blijft. Een vliegtuig bijvoorbeeld is gecompliceerd. Het vereist heel wat kennis om te begrijpen hoe alle onderdelen samen komen. Maar als je de juiste kennis hebt kan je het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten en het vliegtuig werkt nog steeds. Een kinderfeestje is complex. Je kan een heel plan hebben voor hoe het feestje zal verlopen. Maar het loopt hoe dan ook anders en vereist menselijke interactie, intuitie en improvisatie om er uberhaupt een feest van te maken.

Community Based Development past goed in een complexe omgeving, zoals het Nederlandse Zorgstelsel en de benodigde ontwikkelingen daarin om het duurzaam door te ontwikkelen. Hoeveel kennis en ervaring je ook meebrengt. Het is en blijft een kinderfeestje op Nationale schaal en laat zich niet vangen in simplele of gecompliceerde relaties.

Gelukkig zijn er methodes en technieken die ons leren met complexiteit om te gaan. Het kan zelfs leuk en pretig zijn om daar bewust in te leren en te ontwikkelen. En het is eigenlijk simpel. Het omarmen van de omgeving als complex is de enige manier om tot waardevolle en duurzame resultaten te komen.

Een voorbeeld van een raamwerk dat helpt bij het hanteren van complexiteit is het Cynifin Model.