Skip to main content

3) Send the Overdracht to one party

DezeThis optieoption was not discussed again in the breakout session. Do not solve the problem with Nuts, but through the current work process. It is inan deoption breakoutto sessieleave nietit meerto besproken.the Loswork hetprocesses probleemwithin nietthe ophealthcare metinstitution. Nuts,Because maarmost suppliers intend to store the resources one way or another, even if the data does not fit their own system, the data will still be available to the employees of that healthcare institution. Also, some of the data is already being exchanged via hetregular huidigedata werkprocess.links. HetOnly the data that is eennot optieprocessed omby hetthe aanreceiving desystem werkprocessenand binnenforwarded devia zorginstellingthe overregular telinks, laten. Omdat de meeste leveranciers van plan zijn de resources zo-ie-zo op te slaan, ook als de data niet past bij het eigen systeembut is de data dan wel beschikbaar voor de medewerkers van die zorginstelling. Ook wordt een deel van de gegevens nu al via reguliere datakoppelingen uitgewisseld. Alleen de gegevens die niet door het ontvangende systeem worden verwerkt en doorgestuurd via de reguliere koppelingen, maar wel relevant zijnto voorother anderesystems, systemenwould zoudenthen danhave metto debe handtransferred moeten worden overgenomen.manually.

Voordeel:Advantages:

  • HuidigeCurrent uitgangssituatie.baseline.
  • EénOne leidendleading systeemsystem enand simpelesimple adressering.addressing.

Nadelen:Disadvantages:

  • LeidendeLeading systeemsystem krijgtis eengiven regierola coordinating role in verwerkingthe vanprocessing of data doorby derden.third Ditparties. This is nietnot in lijnline metwith hetActiz's gedachtengoedideas vanregarding Actiza watprofessional betreft professionele omgeving.environment.
  • Zibs diethat doorare hetnot leidendesupported systeemby nietthe wordenleading ondersteundsystem kunnencannot ookbe nietpassed wordenon doorgegeven.either.

DitThis is nietnot eena echtereal oplossing,solution, maarbut zoushould welbe alsused eenas eerstea pragmatischefirst stappragmatic gebruikt:step: ditthis is nogstill altijda eenbig grotesaving besparingon opthe hetadministrative administratieveprocess procescompared tento opzichtethe vancurrent het huidige situatie.situation.